Podstawowe warunki współpracy

PODSTAWOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY –
FIRMA „SCHOLZ”

 1. Realizacja zamówienia złożona przez Kupującego może rozpocząć się w momencie wpłaty zaliczki 30% lub 50% zależnej od wartości zamówienia.
 2. W indywidualnych przypadkach Sprzedający może wyznaczyć inną wartość zaliczki po uprzednim uzgodnieniu.
 3. Zaliczka staje się bezzwrotna w sytuacji kiedy Kupujący zrezygnuje z zamówionego towaru lub w przypadku braku zapłaty za pozostałą część zamówienia.
 4. W przypadku realizacji zamówienia bez zaliczki (uprzednio uzgodnionej ze Sprzedawcą), w momencie odstąpienia przez Kupującego od zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu równowartość całego zamówienia tytułem pokrycia wywołanej szkody.
 5. Wysyłka zamówienia może odbyć się tylko w momencie dokonania całości wpłaty na numer rachunku Sprzedającego. Najpóźniej w dniu dostawy pozostała wartość kwoty musi być zaksięgowana na rachunku Sprzedawcy.
 6. Prawo własności towaru na Kupującego przechodzi w momencie pełnej zapłaty za zamówienie.
 7. W indywidualnych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, towar będzie wysłany bez opłaty całości kwoty, jednak Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku.
 8. W sytuacji opisanej w punkcie 7 wpłata nie wpłynie na rachunek Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty gotówką lub okazaniem potwierdzenia płatności. W przeciwnym razie towar nie zostanie wydany.
 9. Ostatecznym potwierdzeniem płatności uznaje się wpływ środków na rachunek Sprzedającego.
 10. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie kosztów związanych z przestojem naszej trasy spowodowanej oczekiwaniem na wpływ zapłaty za towar.
 11. Kupujący wyraża zgodę na poniesienie kosztów za powrót towaru do Sprzedającego w przypadku jego nierozładowania spowodowanego brakiem zapłaty.
 12. Opisane powyżej punkty odnośnie płatności będą indywidualnie modyfikowane przez Sprzedawcę w stosunku Kupujących, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań.
 13. Wszelkie wady oraz braki ilościowe powinny być zgłoszone przez Kupującego w chwili odbioru towaru od Sprzedawcy oraz zaznaczenie tego przez Kupującego w protokole.
 14. Wszelkie wady oraz uszkodzenia, które nie są widoczne w chwili odbioru należy zgłosić sprzedającemu nie później niż do 7 dni od ich ujawnienia oraz dostarczyć wszystkie niezbędne dane żądane przez Sprzedawcę wraz z przedstawieniem fotografii uszkodzeń.
 15. Zgłoszenie uszkodzeń po wskazanym terminie nie będzie uwzględniane.
 16. Wszelkie wady poniesione drogą normalnej eksploatacji mogą być zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji przez Sprzedającego.
 17. Warunki gwarancji obejmują Kupującego dopiero po uregulowaniu przez Kupującego pełnej kwoty wskazanej na fakturze VAT.
 18. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego z powodu braku płatności będzie zobowiązany do pokrycia kosztów za ponowny transport, gdzie kwota będzie zależna od długości trasy. Kupujący zobowiązany jest do opłaty za magazynowanie towaru w wysokości 30zł brutto za dobę.