Regulamin

REGULAMIN ORAZ OGÓLNE WARUNKI
WSPÓŁPRACY – FIRMA „SCHOLZ”

 1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, liczbę oraz cenę zamówionych produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Tym samym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail.
 3. Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania prac o charakterze budowlanym, związanych z przygotowaniem otworu do montażu, w szczególności: skuwania, murowania, tynkowania, malowania, a jedynie montaż dostarczonego towaru do przygotowanego otworu.
 4. Montaż zostanie wykonany od strony wewnętrznej otworu – wewnątrz pomieszczenia.
 5. Montaż zostanie wykonany tylko w razie przygotowania otworu zgodnie z wymiarami określonymi w załączniku, przy czym ściany boczne oraz nadproże muszą być otynkowane i zlicowane (stanowić jedną płaszczyznę).
 6. Regulacja bramy nastąpi po montażu bramy, jeśli klient nie będzie miał wykonanej posadzki regulacja może nastąpić odpłatnie w późniejszym terminie.
 7. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy źródło energii elektrycznej, celem wykonania montażu, przy czym koszt energii elektrycznej ponosi Zamawiający.
 8. Montaż nastąpi w terminie 3 tygodni licząc od dnia wpłaty zaliczki (gotówką lub uznania rachunku bankowego Wykonawcy – według ustaleń), przy czy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie montażu przynajmniej na trzy dni przed rozpoczęciem prac w formie wiadomości e-mail.
 9. Przedmiot zamówienia pozostaje własnością Wykonawcy do czasu zapłaty pełnej ceny. W razie braku zapłaty w terminie Wykonawca może odstąpić od umowy, a następnie zdemontować bramę na koszt Zamawiającego, na co zamawiający niniejszym wyraża zgodę. Koszt demontażu wynosi 1000 zł.
 10. W sytuacji, w której ekipa montażowa stawi się celem wykonania usługi, a montaż okaże się niemożliwy, w szczególności jeżeli Zamawiający nie udostępni uprzątniętego terenu, nie udostępni energii elektrycznej lub nie przygotuje otworu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie, montaż odbędzie się w innym terminie wskazanym przez Wykonawcę. W takim wypadku Zamawiający ponosi koszty każdego bezzasadnego stawiennictwa ekipy montażowej w ryczałtowej kwocie wynoszącej 300 zł brutto.
 11. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia terenu prac (uprzątniętego, tj. w stanie pozwalającym na wykonywanie prac montażowych bez utrudnień) oraz źródła energii elektrycznej w czasie montażu.
 12. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prac w dniu zakończenia montażu Wzór protokołu odbioru prac stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
 13. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki zgodnie z Umową oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę w całości.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do Zachowanie porządku w czasie realizacji inwestycji, prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do Udzielenia gwarancji na usługę zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.
 17. Zapłata nastąpi w dzień zakończenia montażu, przy czym Zamawiający nie może odmówić odbioru prac w razie istnienia drobnych nieprawidłowości, nie mających wpływu na funkcjonowanie zamontowanej bramy, w szczególności z powodu niesprawnego pilota do bramy. W przypadku bezzasadnej odmowy odbioru prac przez Zamawiającego, Wykonawca dokona jednostronnego odbioru prac.
 18. Zamawiający dokona płatności zaliczki po zakończonym pomiarze.
 19. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
 20. Wpłaty nastąpią gotówką / przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w ING Bank Śląski numerze: 59 1050 1588 1000 0092 4137 6251. Wpłata przelewem bankowym powinna zostać uiszczona przed montażem.
 21. Przed wysyłką towaru klient zobowiązany jest do wpłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Sprzedawca wysyła towar Kupującemu tylko po zaksięgowaniu całości ceny zamówienia na swoim rachunku. Najpóźniej w dniu dostawy pozostała wartość ceny musi zostać zaksięgowana na rachunku Sprzedawcy.
 22. W indywidualnych przypadkach, wymagających uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym towar będzie wysłany bez uiszczenia całości ceny, z tym iż Kupujący zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku.
 23. Jeśli w przypadku opisanym w punkcie 22 wpłata nie wpłynie do czasu dostawy towaru na miejsce rozładunku towar zostanie rozładowany tylko wtedy, gdy Kupujący na miejscu rozładunku zapłaci gotówką lub okaże potwierdzenie transakcji.
 24. Po upływie terminu płatności oraz upomnieniach ze strony Sprzedawcy, Kupujący wyraża zgodę na zmianę warunków zawartych w pkt. 21.
 25. W przypadku nagminnego przekraczania terminu płatności zostanie zastosowana przedpłata.
 26. W sytuacji w której Kupujący wykona opłatę za dany towar ale minął termin odbioru lub dostawy, Kupujący zobowiązany jest do opłaty za magazynowanie towaru w wysokości 30zł brutto za dobę.
 27. W przypadku montażu przez firmę zewnętrzną Kupujący zobowiązany jest do opłaty całości w dniu montażu.
 28. Strony będą kontaktowały się w sprawach dotyczących wykonania umowy w drodze wiadomości email, zgodnie z poniższymi danymi:
  Zamawiający: osoba / email
  Wykonawca: biuro@scholz.pl
  Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany Umowy i może zostać dokonana w drodze wiadomości email. Zmiana jest skuteczna wobec drugiej strony z chwilą powiadomienia o zmianie.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 30. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 31. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.