Warunki Gwarancji i reklamacja

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI „SCHOLZ”

I. DEFINICJE

 1. PRODUCENT – Katarzyna Scholz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PRODUCENT BRAM I DRZWI “SCHOLZ”, KURSY I SZKOLENIA BHP, EXPRES – PUR” z/s w Zabrzu (41-800) przy ul. Zaolziańskiej 11/409.
 2. PRODUKT – produkt wytworzony i znajdujący się w ofercie Producenta, tj. bramy przemysłowe, bramy garażowe, bramy rolowane, drzwi, ogrodzenia, wraz z elementami koniecznymi do prawidłowego działania Produktu (podzespoły), poza elementami automatyki.
 3. UŻYTKOWNIK – końcowy nabywca Produktu.
 4. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca działający w Polsce lub poza jej granicami, sprzedający Produkty oferowane przez Producenta w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, współpracujący bezpośrednio z Producentem.
 5. KARTA GWRANCYJNA – dokument, który wraz z Dowodem Zakupu wystawionym przez Sprzedawcę̨ lub Producenta stanowi podstawę̨ udzielenia i realizacji gwarancji Producenta na Produkt.
 6. DOWÓD ZAKUPU – dokument fiskalny w postaci paragonu lub faktury VAT.
 7. INSTRUKCJA OBSŁUGI – dokument załączony do Produktu zawierający wytyczne właściwego użytkowania.

II. OKRES I PRZEDMIOT GWARANCJI

 1. Producent udziela gwarancji co do jakości Produktu. Gwarancja nie obejmuje automatyki zainstalowanej w Produkcie, która może być objęta odrębną gwarancja producenta automatyki.
 2. Jeżeli Producent sprzedaje Produkt wraz z usługą montażu wykonywaną przez pracowników Producenta, usługa montażu podlega gwarancji na warunkach opisanych poniżej.
 3. Producent udziela gwarancji na okres liczony od daty zakupu Produktu potwierdzony Dowodem zakupu:
  1. dla bram garażowych – 5 lat,
  2. dla bram przemysłowych – 12 miesięcy,
  3. dla bram rolowanych – 2 lata.

III. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

 1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie wady Produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami produkcji.
 2. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego Produktu lub do obniżenia ceny zakupu produktu lub wymiany produktu na nowy – o sposobie decyduje Producent.
 3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej. Okres naprawy produktu może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wymiany podzespołów, które producent musi sprowadzić od poddostawców.
 4. W sytuacji, gdy naprawa Produktu wymaga pracy na wysokości powyżej 2 metrów od poziomu gruntu, zgłaszający reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Produktu.
 5. Części pochodzące z wymiany gwarancyjnej przechodzą na własność Producenta lub firmy świadczącej usługi serwisowe, uprawnionej przez Producenta. Na nowe podzespoły Produktu Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania naprawy, chyba, że są to elementy automatyki.
 6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu ekipy serwisowej w wysokości według stawki 1,50 brutto za każdy kilometr oraz 80,00 zł. brutto za roboczogodzinę.
 7. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia reklamacji w przypadku nieuregulowania całości zapłaty za Produkt.
 8. Do wykonania naprawy produktu upoważniony jest tylko serwis autoryzowany przez Producenta. Naprawy serwisowe wykonane przez osoby nieupoważnione do ich wykonywania powodują utratę gwarancji na Produkt.
 9. Dowodem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest Karta Gwarancyjna wraz z Dowodem zakupu. Producent może odmówić wykonania naprawy w przypadku stwierdzenia niezgodności danych z dokumentacji przedstawionej przez Użytkownika z danymi z dokumentacji Producenta.

IV. OGRANICZENIA GWARANCJI

 1. Gwarancja ulega ograniczeniu do okresu 12 miesięcy, w przypadku montażu Produktu w środowisku agresywnym, tj.:
  1. dla elementów zamontowanych na zewnątrz w terenach przemysłowych o dużej wilgotności powietrza lub o dużej zawartości chlorków,
  2. dla elementów zamontowanych na zewnątrz w pobliżu linii brzegowej morza w rejonach umiarkowanych w odległości ponad 500 m. do 2000 m.

V. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

 1. Gwarancja nie obejmuje:
  1. wszelkich uszkodzeń mechanicznych w wyniku działania sił mechanicznych, np. ocieranie uszczelki o panel,
  2. podzespołów, które ulegają zużyciu wskutek normalnej eksploatacji z uwagi na swoją funkcję lub właściwości, w szczególności: baterie, bezpieczniki, uszczelki, sprężyny, rolki jezdne, linki, linki stalowe, uszkodzenia powłok lakierniczych, wieszaki bram rolowanych, żarówki, akumulatory, itp.,
  3. roszenia się szyb w okienkach, przeszkleniach aluminiowych i profilach aluminiowych,
  4. delikatnych zarysowań niewidocznych z odległości 2 metrów,
  5. uszkodzeń lub wad nie zgłoszonych pisemnie w protokole odbioru Produktu w terminie 3 dni od daty dostawy lub montażu,
  6. uszkodzeń lub wad, z powodu których została obniżona cena Produktu,
  7. uszkodzeń lub wad powstałych w wyniku stosowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
  8. uszkodzeń lub wad powstałych w skutek montażu niezgodnego z wymienianymi w Instrukcji zaleceniami montażowymi i zasadami sztuki budowlanej,
  9. w przypadku montażu Produktu samodzielnie przez Użytkownika,
  10. w przypadku montażu Produktu przez nieautoryzowany serwis,
  11. uszkodzeń lub wad powstałych w trakcie transportu wykonywanego przez Użytkownika lub podmiot trzeci,
  12. w przypadku ingerencji w konstrukcje Produktu przez Użytkownika lub osobę trzecią,
  13. w przypadku użycia nieoryginalnych części zamiennych,
  14. w przypadku nieprzestrzegania obowiązku przeglądu technicznego Produktu opisanego w pkt. VI,
  15. w przypadku montażu Produktu w odległości bliższej niż 500 m od linii brzegowej morza,
  16. uszkodzeń lub wyeksploatowania podzespołów Produktu wynikających z nadmiernego użytkowania Produktu,
  17. działania czynników zewnętrznych takich jak ogień, woda, sole, ługi, kwasy, organiczne rozpuszczalniki zawierające estry, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe oraz inne agresywnie działające substancje chemiczne (np. cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy) lub anormalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych.
  18. zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym polem magnetycznym pochodzącym od zlokalizowanych w pobliżu urządzeń elektrycznych lub radiowych,
  19. deformacji paneli Produktu na skutek ich ugięcia pod wpływem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia,
  20. uszkodzeń lub wad powstałych na skutek niewłaściwego składowania lub magazynowania Produktu przez Użytkowania przed jego zamontowaniem.
 2. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Producenta za wszelkie szkody powstałe po stronie Użytkownika, jego straty handlowe i inne pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady Produktu.
 3. Koszty ponoszone przez Producenta w związku z realizacją gwarancji produktu nie mogą̨ przekroczyć́ jego wartości. W takiej sytuacji Producent ma prawo odmówić́ realizacji gwarancji.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poddania Produktu przeglądowi technicznemu. Przyjmuje się̨ konieczność́ wykonania co najmniej jednego przeglądu technicznego raz na 12 miesięcy, a w środowiskach bardziej wymagających (opisanych w pkt IV) – co 6 miesięcy.
 2. Pierwszy przegląd techniczny Produktu jest w cenie Produktu. Każdy kolejny przegląd jest płatny w kwocie 150,00 zł. brutto.
 3. Na przegląd techniczny składają̨ się̨ szczegółowe oględziny Produktu oraz wypełnienie Karty Gwarancyjnej, co wykonujący przegląd potwierdza pieczątką i podpisem.
 4. W celu zachowania gwarancji na Produkt wymagane jest co roczne serwisowanie Produktu oraz posiadanie przez ważnej i uzupełnionej Karty Gwarancyjnej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego (1-2 razy w roku) nasmarowania części ruchomych poprzez spryskanie ich silikonem w sprayu.
 6. Do mycia Produktu nie wolno używać agresywnych środków myjących oraz rozpuszczalników typu nitro lub acetonu, a także środków mogących spowodować zarysowanie powierzchni paneli.
 7. Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie zerwać folię ochronną z paneli płaszcza. Niewykonanie tej czynności spowoduje bardzo mocne sklejenie folii z blachą płaszcza pod wpływem panujących warunków atmosferycznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz może doprowadzić do zniszczenia powłoki lakierowej paneli lub pozostawienia kleju na powierzchni paneli.

Formularz reklamacji